Facturació > Proveïdors > Canvis

Si voleu introduir canvis o obtenir alguns llistats de les factures rebudes dels proveïdors podreu fer-ho en aquesta pantalla, després d'haver-les enregistrat a altes.

Mitjançant l'ús del navegador us podreu moure pel fitxer des del principi fins al final.

La funció Cerca ràpida us permetrà cercar un text dins el fitxer de factures. Aquesta funció sempre realitza la cerca des del registre actiu en endavant.

Totes les columnes són modificables, tret del total, per ser un camp calculat. El codi de proveïdor i la clau de forma de pagament es canvien tots sols en modificar el nom i la descripció respectius. Per a canviar el contingut d'una cel·la seleccioneu-la amb el ratolí i feu doble clic, o premeu F2, o senzillament teclegeu-hi el nou valor.

Per a canviar una data feu doble clic damunt la cel·la corresponent, o també prement les tecles Espai o Retorn o damunt el botó Capta data, quan es troba ressaltat un camp de data. Us apareixerà un calendari que us permetrà fixar la nova data amb comoditat mitjançant un doble clic. Si voleu moure-us per aquest calendari, feu clic damunt el nom del mes o damunt l'any i obtindreu una llista de mesos i anys per triar, o feu clic damunt el mot Avui per a tornar a la data actual. Oculteu el calendari de la mateixa manera que l'heu obtingut. Per deixar en blanc la data d'albarà o de factura premeu les tecles Supr o Retrocés amb el calendari ocult. La llengua del calendari és la que està definida a la configuració regional o opcions regionals del Tauler de Control de Windows, i no pas la llengua en què estigui configurat el programa.

Per canviar el proveïdor o la forma de pagament feu clic damunt el nom o descripció, o premeu les tecles Espai o Retorn, i s'obrirà una llista desplegable ordenada alfabèticament. Per deixar qualsevol dels dos camps en blanc premeu les tecles Supr o Retrocés.

Per a posar o treure la marca dels camps B.Invers. (bé d'inversió) i d'Exportada (exportada al programa de comptabilitat) feu un doble clic o premeu les tecles Espai o Retorn quan està seleccionada la cel·la.

El camp Total es modifica tot sol canviant el valor de les bases imposables o dels impostos. I el camp Notes amb un clic damunt el botó amb punts suspensius, o bé prement Control+Retorn.

La columna Factura digital admet tres operacions. Doble clic per a visualitzar el document, a condició que el camp contingui el nom d'un fitxer amb extensió associada a un programa que pugui obrir-lo (en cas contrari apareixerà un missatge d'error). Un simple clic i la tecla Supr o Esborra per a buidar-ne el contingut (amb aquesta acció no s'elimina del disc l'arxiu de la factura). I un simple clic més l'ús del botó amb tres punts per a introduir-hi el nom d'un fitxer o canviar-hi l'existent. Aquest camp admet un màxim de 100 caràcters comptant la ruta de carpetes i el nom del fitxer, que sembla suficient per a la immensa majoria dels casos. Si sobrepasséssiu aquesta longitud caldrà que traslladeu el document a una carpeta amb una ruta més curta.

Cliqueu doble damunt una casella de la columna RECC, o premeu la tecla Espai, per a canviar l'estat d'aquest camp, que indica que una factura està en RECC (Règim Especial del Criteri de Caixa).

En el camp Descripció del pag., només quan RECC estigui marcat, haureu d'indicar la manera com ha estat pagada la factura i la data de l'operació i, si fos el cas, el compte bancari involucrat. Cliqueu doble sobre aquesta casella perquè el programa us introdueixi com a suggeriment la forma de pagament i el compte bancari del proveïdor, junt amb la data en què es va fer efectiu, per tal que després l'usuari li doni el format que cregui més adient.

Els camps Descripció de la factura, Tipus de factura i Clau del règim especial o transcendència tributària poden ser modificats clicant doblement damunt la casella, acció que farà aparèixer una llista desplegable.

És fàcil eliminar registres amb la tecla Control+Supr, prement damunt el botó Baixa, o amb la mateixa opció del menú. Els registres que hàgiu donat de baixa no podran ser recuperats posteriorment. Teniu en compte, però, l'exigència legal de no deixar números buits. Si la factura eliminada és la darrera que s'ha entrat, i teniu activa la funció d'autonumerar, el programa donarà de nou aquest número a la propera que enregistreu. Altrament, feu servir la funció Renumera.

Cliqueu al botó Actualitza, que mostra la lletra grega sigma, o premeu Control+A per tal que el programa actualitzi a la barra d'estat, al peu, la suma de les columnes Retenció, Import i Pendent. En cas d'introduir algun canvi en les dades, baixa d'un registre, modificació d'algun import, selecció de només pendents de pagament, o l'establiment d'un filtre, de vegades cal clicar de nou aquest botó per a recalcular les sumes.

La reixeta admet diversos criteris d'ordenació, que poden ser fixats amb la llista desplegable present a la part superior dreta, o bé pel menú, o clicant damunt el títol d'una columna ordenable. L'ordenació per proveïdor es fa pel codi.

Per a obtenir llistats configurables, feu clic damunt el botó Llistats o a l'opció de menú del mateix nom. Altres llistats de facturació rebuda, més estructurats, poden ser obtinguts al menú Facturació > Llistats.

Amb la funció MS Excel es pot exportar tot el fitxer, o un subconjunt seu si està filtrat, al programa MS Excel. No s'hi poden triar els camps; s'hi inclouen tots els que apareixen a la reixeta, per l'ordre predeterminat. A la darrera fila, com a sumari, es mostraran les sumes dels camps numèrics, malgrat que en alguns casos, com per exemple la comanda, no tingui cap sentit fer-ho.

Feu servir la casella Moviments des de perquè només es mostrin les factures a partir d'una data de recepció determinada. Si voleu tenir visibles només les factures pendents de pagament, marqueu la casella Només pendents de pagar. Marqueu la casella Ressalta les pagades perquè les línies amb factures pagades es mostrin amb un color distint.

Cliqueu al botó A compte, o cliqueu doble al camp Pagat, per a enregistrar pagaments a compte de la factura activa a la reixeta. Aquesta funció només està disponible amb factures pendents de pagar.

Les factures amb import total negatiu mostraran la línia d'un altre color.

És possible fixar filtres més complexos per a visualitzar-hi només els registres que compleixen determinades condicions. Amb aquest fi premeu damunt el botó Filtre o Control+F. Aquesta funció podria no donar resultats satisfactoris si alhora teniu activat algun dels altres filtres al peu de la pantalla pel fet de no ser acumulables. En cas d'observar-hi anomalies, és convenient desactivar-los prèviament. A Facturació > Llistats > Proveïdors trobareu altres possibilitats de filtrat. És possible combinar-hi com a condició de filtre la de factures pendents de pagar amb altres condicions addicionals, malgrat que la funció de filtrar no permet que es deixi en blanc el contingut de cap camp. La solució és fer servir la sintaxi Pagada menys que 01-01-1900.

Si us cal seleccionar registres llegiu Com seleccionar línies en una reixeta. Si voleu seleccionar registres correlatius de forma massiva i amb gran rapidesa, marqueu-ne el primer mitjançant un clic mentre sosteniu la tecla Control amb l'altra mà, i tot seguit el darrer pel mateix procediment. Després premeu Selecciona i el programa seleccionarà tots els registres compresos entre ells inclusivament. Aquesta funció només està disponible quan existeixen dos registres marcats.

Com es pot saber el total d'IRPF retingut en un període

Fixeu un filtre amb les condicions següents:

Data recep.
Data recep.

més que o igual a
menys que o igual a

data inicial
data final

i marqueu la casella Compleix totes les condicions.

Podeu obtenir més simplicitat del llistat afegint-hi aquesta altra condició:

IRPF

més que

0 (això és un zero)

Ara, si cal, feu servir la funció Llistats per a obtenir-ne un informe imprès.